of Bhandara Gondiya

Bhandara Gondiya other locality information

Census Information Census Information

Population

  • Total:     1,200,334    
  • Male:      605,520
  • Female:  594,814    

Literacy

  • Total Literates: 899,860
  • Male:     488,709
  • Female: 411,151

Sex Ratio

  • Total Sex ratio:  982 female per 1000 male
  • Child Sex Ratio: 950 girls per 1000 boys

Representatives

General Info